fbpx

Nyereményjáték szabályzat

 

SWS Szolgáltató Kft. PROMÓCIÓS JÁTÉKA

  1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Húsvéti meglepetés!” (a továbbiakban: Játék).
A Játék szervezője: SWS Szolgáltató Kft.

Székhely 1076 Budapest, Thököly út 15. 3. emelet 11.

cégjegyzékszám: 01 09 389445, adószám: 27990430242

(a továbbiakban: Szervező)

 

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/ valamint a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook és Instagram, vagy közösségi portál) 2023. április 3-tól április 6-ig.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a közösségi oldalakon szükséges egy, a szalonban kitett húsvéti dekorációról feltölteni egy képet, és a posztban megjelölni az SWS alakformáló szalont.

Csak az vesz részt a sorsoláson, aki a szalonban készült saját képét tölti fel, és a szalont is megjelöli a posztban. 

 

A játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kiválasztott játékos kerül kisorsolásra. A kisorsolt játékos nyereménye egy 50 perces edzés alkalom, amelyet a Szervező alakformáló szalonjában válthat be.

A nyeremény kiosztásához a nyertesnek legkésőbb a sorsolást követően 7 napon belül kell jelentkeznie az swshungary@gmail.com email címen.

 

A nyereményt legkésőbb 2023. május 15-ig válthatja be, egyeztetett módon. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

 

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

 

A Játék 2023. április 3. napján kezdődik, és 2023. április 7. napjáig tart.
Sorsolás időpontja: 2022. április 11.

 

4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

 

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki feltölti a saját maga által, a szalonban készített képet a közösségi oldalakra, és megjelöli posztjában a szalont.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

5. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

 

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos fényképet tölt fel a húsvéti dekorációról.

Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

 

6. NYEREMÉNYEK:

 

A kisorsolt játékos nyereménye egy 50 perces edzés, amelyen a Szervező alakformáló szalonjában vehet részt.

 

7. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

 

Sorsolás időpontja: 2023. április 11.

Szervező a nyertes nevét legkésőbb a sorsolást követő munkanapon teszi közzé Facebook és Instagram oldalán (https://www.facebook.com/swsvakuumosalakformalo és https://www.instagram.com/sws_vakuumos_infratrener_salon/). A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot a Szervező ügyfélszolgálatával a swshungary@gmail.com email címen, ahol a nyeremény beváltását egyeztethetik.

 

8. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

 

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

 

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

9. ADATKEZELÉS:

 

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg.

Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja.
Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

 

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

 

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

 

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a nyertesek között szerepel, úgy a Szervező Instagram oldalán Szervező munkatársai legkésőbb a sorsolás napját követően közzétegyék.

 

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

  1. a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
    b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
    c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

 

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.
A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.